Hello World

Be Happy!

docker run database cheatsheet


# mysql 
mkdir ~/mysql_data
docker run --name local-mysql --restart always -v ~/mysql_data:/var/lib/mysql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mysql:5.6

# postgresql
mkdir ~/datadir
docker run --name local-postgres \
--restart always \
-v ~/datadir:/var/lib/postgresql/data \
-p 5432:5432 \
-e POSTGRES_USER=blog \
-e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword \
-e POSTGRES_DB=blog_development \
-d postgres:9.6

# redis
docker run --rm --name local-redis-container --restart always -p 6379:6379 -d redis#redis (2) #postgrsql (1) #docker (30) #mysql (9)
List